Uncategorized

Manjuzu cult exposed

The Manjuzu cult has become very popular in Zimbabwe in the recent years.

They have dominated cities and locked many streets.  There have been questions piling up from different angles questioning their auntheticity and also the reasons for their justification.

Mr Edwards wrote: Mangwanani. Moita se muchandi the regererawo. Ndaka kanganwa ku bvunza paye zuro kuti ko nei mashavi enyu aya asingade kukupai varume venyu mega anongoda ve vanhu? Tinotenda kune vacha batsira.

Zvisinei ndino vimba kuma sleep over kwamuri madya mazai.  Hakusi kuti ndiri kushora or being violent kuda kutozivawo hangu. Why shavi remanjuzu risinga bate ma Chartered Accountant, kana ma Doctor nema Pharmacist.

Why richinyanyoda vema boutique nema parlour. I have over 40 female CAs I know kana 1 wandakaona achi poster machembere. Makambohwa zvichinzi pane akuma ku Ernest and Young kana ku Deloite? Graduate rine manjuzu kazhinji i BA kana ma ology.

Engineer handisati ndasanga naye. Kunana UK uku nana America kune vanhu vanoswera kubasa why zvisina ku nyanya? Zvisinei Friday zva yatanga ndinovimba mabuda mumba maita zvirango zvacho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button